A www.fibra.hu honlapot a Fibra Kft. üzemelteti a célból, hogy a cég tevékenységével kapcsolatos információkat, adatokat publikáljon. A www.fibra.hu weboldal közös a www.ermi-tim.hu weboldallal (a domain név át van irányítva).

A honlap szerverének üzemeltetését a Győr.Net Kft. (székhely: 9024 Győr, Közép utca 16., e-mail: info@gyor.net) végzi saját infrastruktúráján, cégünktől fizikailag elkülönült helyen.

Jelen dokumentumban tájékoztatjuk Önt a Fibra Kft. által a személyes adatok kezelése során alkalmazott gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az Ön joggyakorlásának módjáról.

A Fibra Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amit a honlapján közzétesz.

A honlap böngészésével, bármilyen funkciójának használatával Ön elfogadja az ezen nyilatkozatban leírtakat és hozzájárul adatai cégünk által történő kezeléséhez. Ha nem ért egyet a nyilatkozat tartalmával, kérjük, ne használja a honlapot és annak semmilyen funkcióját.

 • Az adatok kezelője:    Fibra Kft.
 • székhely:                      9022 Győr, Liszt Ferenc u. 34.
 • e-mail:                          info@fibra.hu
 • telefon:                         +36 96 526730
 • Cégjegyzékszám:         08 09 003626
 • Honlap:                         www.fibra.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)

Az Ön személyes adatainak kezelése

A GDPR értelmében „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A honlap kapcsolati űrlapjának használatával Ön önkéntes hozzájárulásával megadhatja nevét, elérhetőségeit, egyéb adatait, ha kapcsolatba kíván lépni velünk. Ezeket az adatokat az Ön engedélyével rögzítjük és kezeljük.

A Fibra Kft. kijelenti, hogy az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsággal és bizalmassággal kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

A sütik rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • a látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Beállíthatja böngészőjét, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól a böngésző gyártójának oldalain tájékozódhat.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A társaság honlapján alkalmazott sütik

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Hozzájárulást igénylő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A Fibra Kft. a kezelésébe került adatokat megfelelő intézkedésekkel, jogosultsági rendszerek alkalmazásával védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, valamint az egyes adatkezeléseknél felsorolt Adatfeldolgozók érintett munkatársai férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

A Fibra Kft. elkötelezetten ügyel arra, hogy az Ön, valamint minden ügyfele, partnere, honlap-látogatója személyes adatait még részben sem hozza nyilvánosságra, vagy teszi a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A Fibra Kft. minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a célból, hogy a személyes adatok ne kerülhessenek a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

A Fibra Kft. nem vállal felelősséget és az adatkezelési szabályozásán kívüli esetként értelmezi azokat az eseteket, amikor Ön vagy bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját maga tesz közvetlen vagy közvetett módon elérhetővé személyes adatokat harmadik személyek számára – így pl. felhasználónév, jelszó vagy kód nem megfelelő kezeléséből adódóan -, akik azt jogellenes célra vagy jogellenes módon is felhasználhatják.

Direkt marketing célú adatkezelés

A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára a kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Felhasználók jogai a személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, kik kapták meg az adatait, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, ha az adatot nem az érintettől gyűjtötték, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal/profilalkotás ténye és módszere.

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát bocsássa rendelkezésére. Minden további másolatért Adatkezelő ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben a kérelmet az érintett elektronikus úton nyújtotta be, az Adatkezelő az információkat elektronikus formátumban bocsátja a rendelkezésére, kivéve ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítését, kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő késedelem nélkül törölje, amennyiben a

 • személyes adatok gyűjtésének/kezelésének oka megszűnt,
 • az érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,
 • a személyes adatokat az uniós vagy tagállami jogszabály szerint törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető a törvényben meghatározott okok fennállása esetén.

Adatkezelő a törlésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, míg Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintettnek jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van rájuk,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás addig tart, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozására kerül sor, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, az Adatkezelő erről előzetesen tájékoztatja az érintettet. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat szabványos adatformátumban (pl. CSV, XML) megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdekű adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogérvényesítés módja

Ön és bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérheti a Fibra Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban a fenti jogok érvényesítését az info@fibra.hu email címre írt levéllel vagy postai úton a cég székhelyére küldött levélben.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Ön jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

cím:                               1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím:                     1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail:                          ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon:                         +36 1 391-1400
honlap                          https://www.naih.hu